Neauvia

Shop

REGULAMIN

REGULAMIN

WWW.NEAUVIA.PL

1. [Postanowienia ogólne]

 1. Strona internetowa dostępna pod adresem: https://www.neauvia.pl prowadzona jest przez ITP S.A. z siedzibą w Warszawie (02–672), ul. Domaniewska 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000404795, NIP: 5252360060, REGON: 140505088, o kapitale zakładowym w wysokości 537 061,90 zł wpłaconym w całości, zwana dalej Usługodawcą lub ITP.
 2. Dane kontaktowe ITP:
  • adres pocztowy: ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa,
  • numer telefonu: tel.: +48 722 008 002,
  • e-mail: kontakt@neauvia.com
 3. Regulamin określa między innymi rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną jak i warunki ich świadczenia przez ITP w ramach www.neauvia.pl.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z www.neauvia.pl zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usług wskazanych w Regulaminie jest ITP. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności.
 6. ITP S.A. informuje, że strona www wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Strona www korzysta z różnych rodzajów plików cookie. w dowolnej chwili można zmienić lub wycofać udzieloną zgodę na pliki cookies poprzez kliknięcie oznaczenia w dolnym lewym rogu witryny. Pliki cookie są wykorzystywane w celach wskazanych w Polityce cookies. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez stronę www cookies znajdują się w Polityce cookies.

2. [Definicje]

Newsletter ITP / Newsletter – odrębna usługa świadczona drogą elektroniczną przez ITP (Newsletter ITP) lub partnerów ITP (Newsletter) – tj. spółki z grupy kapitałowej MATEX LAB (m.in. Matex Lab S.A., Matex Lab Switzerland S.A., Privacy Policy of https://www.neauvia.com/ (iubenda.com), polegająca na przesyłaniu na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zamówionych przez Użytkownika cyklicznych informacji handlowych;www.neauvia.pl – strona internetowa dostępna pod adresem internetowym: www.neauvia.pl, prowadzona przez ITP.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca formalne wykształcenie w dziedzinie ochrony zdrowia / medycyny lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną,  korzystająca z www.neauvia.pl i/lub zainteresowana ofertą ITP w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (dalej łącznie: Przedsiębiorca) albo reprezentująca takiego Przedsiębiorcę. Użytkownik korzystający z www.neauvia.pl oświadcza i zapewnia, że jest świadomy, że treści na stronie www przeznaczone są wyłącznie dla powyżej wskazanych Użytkowników, ma formalne wykształcenie w dziedzinie ochrony zdrowia/medycyny lub reprezentuje Przedsiębiorcę zainteresowanego ofertą ITP w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

Regulamin – niniejszy regulamin.

Umowa – zawarta przez Użytkownika umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez ITP w ramach www.neauvia.pl na warunkach wskazanych w Regulaminie.

Polityka Prywatności – dokument opisujący zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników www.neauvia.pl

Polityka Cookies (Deklaracja plików cookies) – dokument wskazujący m.in. zasady wykorzystywania plików cookies na tej stronie www jak i ich rodzaje.

3. [Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną]

 1. Regulamin stosuje się do wszelkich usług świadczonych drogą elektroniczną przez ITP w ramach na www.neauvia.pl
 2. ITP nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przez zawarciem Umowy, a także na jego żądanie, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. www.neauvia.pl jest przeznaczona dla Użytkowników posiadających formalne wykształcenie w dziedzinie ochrony zdrowia /medycyny lub Przedsiębiorców (jak i osób ich reprezentujących) zainteresowanych ofertą ITP w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Treści na www.neauvia.pl  przeznaczone są wyłącznie dla wskazanych powyżej Użytkowników, przy czym treści dotyczące wypełniaczy – wyłącznie dla lekarzy. Użytkownicy, którzy nie spełniają powyższych kryteriów zobowiązani są do nie korzystania z www.neauvia.pl, w tym udostępnionych w jej ramach usług.
 4. W celu korzystania przez Użytkownika z zasobów www.neauvia.pl, niezbędne jest, aby Użytkownik posiadał:
  • urządzenie z aktywnym dostępem do Internetu w sposób zapewniający transmisję danych, i zainstalowaną wybrana przez Użytkownika przeglądarką internetową (np. Chrome itd. – zalecana jest najnowsza wersja) umożliwiającą obsługę plików cookies jak i Javascript,
  • aktywny e-mail – w przypadku, gdy Użytkownik chce zapisać się do Newslettera lub skorzystać z danego formularza.

4. [Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym Newsletter]

 1. W ramach www.neauvia.pl dla Użytkownika świadczone są następujące usługi:
  • formularz np. szybkiej oferty, reklamacyjny, zgłoszeniowy,
  • Newsletter ITP / Newsletter .
 2. Korzystając z danego formularza lub w innych miejscach na www.neauvia.pl tam gdzie udostępniona została taka możliwość, Użytkownik może również wyrazić odrębne zgody na Newsletter ITP/ Newsletter. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 3. W celu aktywowania zapisu na Newsletter, Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie chęci otrzymywania Newslettera ITP lub Newslettera – od partnerów ITP tj. spółek z grupy kapitałowej MATEX LAB (m.in. Matex Lab S.A., Matex Lab Switzerland S.A., https://www.neauvia.com/contact-us), na warunkach osobno przez tych partnerów wskazanych,  poprzez kliknięcie linku w wiadomości e-mail przesłanej przez dany podmiot na podany przez Użytkownika adres e-mail Użytkownika w celu potwierdzenia zapisu oraz weryfikacji poprawności informacji podanych podczas zapisywania się do Newslettera ITP / Newslettera. W przypadku, gdy Użytkownik nie potwierdzi zapisu do Newslettera ITP w ciągu 7 dni od dnia przesłania przez ITP maila z prośbą o potwierdzenie zapisu do tego Newslettera, dane podane przez Użytkownika w celu zapisania się do Newslettera ITP zostaną usunięte, a link potwierdzający zapis do Newslettera ITP będzie nieaktywny. Umowa dotycząca wysyłki Newslettera ITP zostaje zawarta na czas nieoznaczony, po potwierdzeniu przez Użytkownika zapisu do Newslettera ITP. Zgodę na otrzymywanie Newslettera ITP można cofnąć w każdej chwili, bez podania przyczyny, przesyłając do nas informację np. e-mail na adres: kontakt@neauvia.com lub klikając w link rezygnacji z Newslettera ITP. umieszczony w jego treści. Korzystanie z Newslettera ITP jest nieodpłatne.

5. [Prawa autorskie]

 1. Prawa do logo jak i nazwy www.neauvia.pl, wszelkich materiałów, w tym elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, baz danych ITP oraz poszczególnych usług, jak m.in. formularze, skrypty, przysługują ITP i podlegają ochronie prawnej lub są zastrzeżone na rzecz podmiotów, których materiały, na podstawie współpracy z ITP, są udostępniane w ramach oferowanych Użytkownikom usług.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści zawartych na www.neauvia.pl oraz usług świadczonych w jej ramach wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo i/lub nazwy www.neauvia.pl, a także firmy ITP poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa jest zabronione.

6. [Niedozwolone korzystanie z www.neauvia.pl]

 1. Za przypadki niedozwolonego korzystania z www.neauvia.pl, w tym udostępnionych w jej ramach np. formularzy uznaje się między innymi:
  • naruszenie autorskich praw majątkowych ITP lub podmiotów uprawnionych z tych praw;
  • naruszenie dóbr osobistych innych osób z wykorzystaniem www.neauvia.pl;
  • naruszenie danych osobowych podmiotów danych np. z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego (np. poprzez przesłanie niezanonimizowanych danych osobowych),
  • nieuprawnione ingerowanie w jakikolwiek element www.neauvia.pl, w szczególności zakłócanie funkcjonowania usług, korzystanie ze złośliwego oprogramowania.
 2. W sytuacji odnotowania przez ITP korzystania przez Użytkownika z jakichkolwiek usług świadczonych przez ITP w ramach www.neauvia.pl wbrew postanowieniom Regulaminu, ITP jest uprawnione do zablokowania Użytkownikowi dostępu do danych świadczonych przez ITP usług na warunkach wskazanych poniżej, w zależności od zaistniałych okoliczności. Decyzja w tym względzie należy do ITP.
 3. ITP jest uprawnione do zablokowania Użytkownikowi dostępu do danych świadczonych przez ITP usług bez jego zgody, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń i wyznaczając mu co najmniej 3-dniowy termin, w zależności w szczególności od charakteru i powagi danego naruszenia oraz możliwości wystąpienia szkody po stronie ITP lub jakichkolwiek osób trzecich, w następujących okolicznościach spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkownika:
  • podania nie swoich, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,
  • korzystania z www.neauvia.pl w sposób naruszający przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
  • rażącego nieprzestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Użytkownik naruszający postanowienia Regulaminu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec ITP jak i osób trzecich.

7. [Odpowiedzialność]

 1. ITP dokłada należytej staranności, aby korzystanie z usług świadczonych w ramach www.neauvia.pl było dla Użytkowników bezpieczne, w tym przebiegało bez zakłóceń. W przypadku konieczności przeprowadzenia w szczególności prac serwisowych lub innych niezbędnych usprawnień mogących utrudnić Użytkownikowi dostęp do www.neauvia.pl, ITP poinformuje Użytkowników o niniejszym w formie komunikatu wskazując przybliżony czas takich utrudnień.
 2. IT nie jest odpowiedzialna za szkodę wynikającą z niewłaściwego działania jakichkolwiek usług na www.neauvia.pl powstałych w wyniku działania siły wyższej, tj. okoliczności niezależnych od ITP, których wystąpienia nie było sposób przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej staranności.
 3. ITP nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku działania lub zaniechania Użytkownika, która ma miejsce między innymi w wyniku nieprawidłowego korzystania, w tym niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminem z usług oferowanych przez ITP w ramach www.neauvia.pl.

8. [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Użytkownik, który odnotuje niesprawne lub brak działania usługi świadczonej w ramach www.neauvia.pl, jest proszony o niezwłoczne poinformowanie o niniejszym ITP drogą mailową na adres ITP wskazany w Regulaminie jako właściwy do kontaktu, w celu umożliwienia podjęcia przez ITP w jak najszybszym możliwym terminie adekwatnych działań diagnostycznych i naprawczych.
 2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez ITP na adres e-mail podany w Regulaminie, a Użytkownik zostanie powiadomiony o podjętych przez ITP działaniach celem zamknięcia zgłoszenia. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni, zwłaszcza gdy złożoność tematu uniemożliwi jej rozpatrzenie w pierwszym terminie.

9. [Wprowadzanie zmian do Regulaminu]

 1. ITP jest uprawnione do zmiany postanowień Regulaminu, w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, zmian funkcji oferowanych w ramach www.neauvia.pl, wprowadzenia nowych usług w ramach www.neauvia.pl, doprecyzowywania kwestii budzących wątpliwości Użytkowników.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie będzie prowadzić do utraty przez Użytkownika praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 7 dni od dnia opublikowania informacji o planowanej zmianie na stronie głównej www.neauvia.pl. ITP będzie informować Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu również mailowo na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania Regulaminu w zmienionej wersji. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu zawiadamia o niniejszym ITP drogą mailową e-mail na adres: kontakt@neauvia.com, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy i jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z zasobów www.neauvia.pl. Użytkownik, który korzysta z zasobów www.neauvia.pl po poinformowaniu przez ITP o zmianie Regulaminu i terminie rozpoczęcia obowiązywania zmian, oznacza akceptację przez Użytkownika Regulaminu w zaktualizowanej wersji.
 4. Nie będzie potrzeby wprowadzania zmian do Regulaminu w przypadku m.in. zmiana formy i/lub charakteru prowadzenia www.neauvia.pl, w szczególności zmiana oprawy graficznej www, dodanie nowych funkcjonalności itp., o ile zmiany te nie będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, w tym nie będą prowadzić do utraty praw nabytych przez Użytkowników.

10. [Postanowienia końcowe]

 1. Wszelkie spory powstałe w związku z lub na tle Regulaminu rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, w drodze stosownych negocjacji. W przypadku niedojścia przez strony do porozumienia, spór między nimi będzie rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ITP.
 2. Regulamin podlega przepisom prawa obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
replica watches

REGISTER

Twoje dane osobowe zostaną użyte do obsługi twojej wizyty na naszej stronie, zarządzania dostępem do twojego konta i dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności.